Wrz 27 2018

KOMUNIKAT

Napisane przez

W trosce o utrzymanie czystości i porządku oraz estetyki na Cmentarzu Komunalnym w Czarnej Dąbrówce. Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, iż od miesiąca października wywóz odpadów z Cmentarza Komunalnego w Czarnej Dąbrówce będzie odbywał się co dwa tygodnie ( 2 i 4 czwartek miesiąca), a nie jak dotychczas tylko raz w miesiącu.

Przypominamy, o prawidłowej segregacji odpadów i informujemy iż: Zabrania się umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane lub w pojemnikach na odpady selektywnie zebrane, odpadów niezgodnych z przeznaczeniem pojemnika.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych oso­bowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzą­dzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania  danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dn. 7. czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. z 2017r. poz. 328 ze zm.), Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka ogłasza taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarna Dąbrówka obowiązujące od 01.08.2018r. do 31.07.2021r. zatwierdzone przez organ regulacyjny decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie nr. GD.RET.070/82/D2/2018.KR z dnia 13 lipca 2018 roku.